Bestellingen bij LIQUI-MOLYSHOP.NL kunnen alleen in Nederland afgeleverd worden. Indien u een bestelling wil retourneren, neem dan eerst contact met ons op.

LEVERINGSVOORWAARDEN ROKAFAST APELDOORN B.V.

Rokafast Apeldoorn B.V.
Johannes Bosboomstraat 13
7312 LM Apeldoorn                                                         
Tel: 055-3574350          
 Fax: 055-3574355                                                     
 Internet: www.rokafast.nl                             
 Email: info@rokafast.nl    
 Handelsregister Apeldoorn 08209767                                   
 BTW Identificatienummer: NL821444104B01                                  
 ING Bank: 65.80.44.761
 ABN AMRO Bank: 50.24.29.151  
 Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden   

I ALGEMEEN   

® Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rokafast Apeldoorn B.V., hierna te noemen: Rokafast, gedane offertes en op alle door Rokafast gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten, alsmede op betalingen aan Rokafast. Afwijkende bedingen binden Rokafast slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Rokafast niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen. Toepasselijkheid van artikel 6:227 b lid 1 BW wordt  uitdrukkelijk uitgesloten.   

II OFFERTES   

 ® Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Rokafast het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in te trekken of te wijzigen.   

® Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Rokafast’s medewerkers binden Rokafast slechts indien zij door Rokafast schriftelijk zijn bevestigd.

® Door Rokafast aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.  

III PRIJZEN   

® De door Rokafast te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij Rokafast verkrijgbaar is. Rokafast behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen.   

® Betekent het in lid 1 bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.   

® Verzekerings- en vrachtkosten, de kosten van aangetekende, rembours-, en expresszendingen,alsmede de kosten van duurdere verpakkingen, kratten, containers, manden, zakken, pallets e.d. worden door Rokafast doorberekend. Aan de wederpartij in rekening gebrachte verpakkingskosten worden hem voor 100% gecrediteerd na franco terugzending in goede staat.   

® Voor leveringen van geringe waarde worden door Rokafast vrachtkosten, alsmede een kostentoeslag volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslagtarief doorberekend. Voor kleine orders, danwel orders betreffende hoeveelheden kleiner dan de standaardverpakking worden aftelloon, administratiekosten en verzendkosten, deze laatste voor zover niet vallend onder de in lid 3 bepaalde kosten, doorberekend.   

® Voor door Rokafast verrichte diensten zijn de overeengekomen honoraria bindend. Eventuele verschotten en andere uitgaven worden integraal aan de wederpartij doorberekend.  

IV TIJDSTIP VAN LEVERING   

® Rokafast zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Rokafast derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.  

® Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

® Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Rokafast te harer keuze hetzij leveren op een door Rokafast te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren,  onverminderd het recht van Rokafast op schadevergoeding. 

V OVERMACHT 

® Indien Rokafast door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Rokafast na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Rokafast bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van  hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kanworden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.

® Indien Rokafast door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Rokafast komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.

® Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Rokafast door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.   

VI AFLEVERING EN RISICO-OVERGANG   

® De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde.

® Indien het door de wederpartij aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd, zodra zij de Nederlandse grens gepasseerd zijn.

® Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Rokafast de wijze van vervoer.

® De verzekering, bedoeld in art. III lid 2 van deze algemene voorwaarden, dekt het risico van verlies of beschadiging der zaken
tijdens het vervoer binnen Nederland.

® De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar Rokafast moet worden verzonden, en zich terstond met Rokafast in verbinding te stellen.

® Rokafast is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen, Rokafast is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.   

VII EIGENDOMSOVERDRACHT   

® Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Rokafast wegens wanprestatie van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Rokafast zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in art. 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Rokafast zich de eigendom van zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Rokafast zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Rokafast naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Rokafast heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Rokafast heeft voldaan.

® Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van art. I lid 1 van deze algemene voorwaarden, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Rokafast, in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt.

® Indien er gerede twijfel bij Rokafast bestaat omtrent de betalings-capaciteiten van de wederpartij is Rokafast bevoegd levering en verzending ingevolge art. VI van deze algemene voorwaarden uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door deze vertraagde(af-)levering geleden schade. 

® Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.   

VIII BETALING   

® De wederpartij is verplicht de koopprijs contant bij aflevering aan Rokafast te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

® Factuurbedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

® Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.

® Indien in gedeelten wordt geleverd, is Rokafast niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.   

® Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalings- verplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Rokafast geleden en te lijden schade.

® Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

® De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke
incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 50,=.   

IX ONTBINDING 

® Onverminderd het bepaalde in art. VIII wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

® Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Rokafast geleden schade.

® Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Rokafast gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Rokafast gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en het door Rokafast geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen, betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering en montage vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Rokafast geleden schade. 

X RECLAMES/KLACHTENAFHANDELING

® Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Rokafast gedane of niet gedane leveringen of op Rokafast’s facturen, moeten schriftelijk bij Rokafast worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Rokafast in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.

® De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rokafast. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in –tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- ongeschonden staat in de originele verpakking aan Rokafast worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.

® Zolang zaken niet teruggezonden en door Rokafast akkoord bevonden zijn, of de klacht door Rokafast is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.  

XI RETOURZENDINGEN

® Indien door Rokafast, om welke redenen dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door Rokafast hebben, verminderd met de 10% van de orderwaarde uit de terugneming voor Rokafast voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Rokafast geleden schade.   

XII AANSPRAKELIJKHEID   

® Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is Rokafast niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover Rokafast’s aansprakelijkheid terzake is verzekerd.

® In alle gevallen waarin Rokafast een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen Rokafast’s eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.

® Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is Rokafast, indien zaken op verzoek van de wederpartij een speciale
oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, niet aansprakelijk voor de betreffende oppervlaktebehandeling of de invloed van deze behandeling op het materiaal, tenzij en voorzover Rokafast’s aansprakelijkheid terzake is verzekerd.   

XIII AUTEURSRECHT   

® Het overnemen van tekst of afbeeldingen uit Rokafast’s publicaties, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na Rokafast’s schriftelijke toestemming.   

XIV GESCHILLEN   

Op alle met Rokafast gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.   

® Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn –onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.   

XV DEPOT   

® Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn en treden in werking met ingang van 1 november 2009. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere voorwaarden.